1. Thống nhất danh sách vật với khách hàng.

Vật tư lắp dựng kết cấu.

– Vật tư lắp nội thất.

– Vât tư nhà tắm – WC.

– Vật tư chống nóng chống ồn.

– Vật tư ngoài trời.

  1. Đặt hàng vật KCS vật , nếu cần thiết khách hàng thể mời khách hàng xuống đồng kiểm tra xác nhận được phép đưa vào sử dụng.
  2. Đưa vào sản xuất thành cấu kiện.
  3. Hoàn thành thông báo đến khách hàng chuẩn bị lắp dựng.
  4. Tiến hành bao bọc vận chuyển lắp dựng.